Филтри

Продукти

Защита на личните данни

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ,
ОБРАБОТВАНИ В Орозов и Ко ООД,
във връзка с чл. 13 и чл. 14 на Регламент ЕС 2016/679
 
 
Фирма Орозов и Ко ООД високо цени защитата на личните данни на контрагентите и персонала си. Настоящата информация е създадена с цел известяване как се обработват Вашите лични данни.
Ако след прочитането на информацията за Вас остават неотговорени въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!
1. Администратор на личните данни 
Търговско дружество Орозов и Ко ООД с адрес: София, пл. Възраждане 3, РТЦ, електронна поща: orozov.ood@gmail.com Тел.: 029520547 („Администратор на личните данни“) обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството за защита на личните данни. 
Съгласно Общия регламент, лични данни е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано. Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.
 
2. Физически лица, чиито лични данни се обработват от дружеството
Във връзка с предоставяните от него услуги, Орозов и Ко ООД обработва лични данни относно следните субекти на данни:
(а) Физически лица, контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството - клиенти и доставчици на стоки и услуги, съответно техни служители.
(б) Персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, както и кандидати за работа.
 
3. Цели на обработване 
Дружеството обработва лични данни на своите клиенти и доставчици, включително на техни служители, за следните цели:
(а) Предоставяне на търговски и сервизни услуги в изпълнение на договор или поръчка;
(б) Защита на легитимни интереси на дружеството, включително:
- Осигуряване на нормалното функциониране, поддръжката и сигурността на интернет сайтовете и IT системите на дружеството;
- Осъществяване на комуникация с клиентите, включително по електронен път;
- Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред.
(в) Изпълнение на законовите задължения на дружеството и изпълнение на разпореждания компетентни държавни или съдебни органи.
 
4. Правни основания за обработване 
Дружеството обработва лични данни единствено при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по-специално:
(а) Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;
(б) Законови задължения, приложими спрямо дружеството;
(в) Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;
(г) Свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субекта на данните. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.
 
5. Евентуални последствия, ако не бъдат предоставени личните данни
В случай, че клиентът не предостави изискуемата информация, включително необходимите лични данни, дружеството няма да може да сключи договор с него, съответно няма да може да предостави исканата услуга.
 
6. На кого се предават или разкриват личните данни
Личните данни на клиентите на дружеството се предоставят на:
(а) Служители на Орозов и Ко ООД, осъществяващи продажбено и следпродажбено обслужване на стоки и услуги;
(б) Търговски дружества, предоставящи счетоводни услуги и информационно поддържане на IT системите на дружеството, в качеството на обработващи лични данни;
(в) Други компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон;
(г) Куриерски фирми с цел изпълняване на пощеннска услуга за доставяне на поръчаните от вас стоки и услуги.
 
7. Срок на съхранение на личните данни
Личните данни на контрагентите на дружеството се съхраняват за срок от 5 години от приключването на съответния договор в съответствие с общата погасителна давност по Закона за задълженията и договорите.
Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството.
Личните данни, получени по силата на съгласие от потребител на услуга, като например данни за контакт за целите на директния маркетинг, се съхраняват до оттеглянето на съгласието.
 
8. Сигурност на личните данни
Дружеството прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност.
 
9. Права като субектите на данните
Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от дружеството, има следните права:
- право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
- право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
- право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;
- право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.
В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в офиса на Орозов и Ко ООД. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице.
 
10. Защита на правата на субектите на данните
В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

Водещи продукти

Match

Perfect MATCH

Цена: 4.90лв.
ASP Jiggin´ Spinner

ASP Jiggin´ Spinner

Цена: 13.50лв.
Захранка TRAPER FEEDER

Захранка TRAPER FEEDER

Цена: 5.60лв.
Клещи за халки HALCO

Клещи за халки HALCO

Цена: 45.20лв.
Стол MAD SIESTA RELAX Alloy

Стол MAD SIESTA RELAX Alloy

Цена: 239.90лв.
Макара DAM Quick Camaro

Макара QUICK® CAMARO FD

Цена: 66.90лв.
Въдица DAM NEO SALT

Въдица NEO SALT - LONG CAST H

Цена: 137.50лв.
MADCAT TURBINE SPOONS

MADCAT TURBINE SPOONS

Цена: 23.90лв.

Нови продукти

Vibrax shallow

Vibrax shallow

Цена: 3.60лв.
Foxtail BFX

Foxtail BFX

Цена: 4.50лв.
Trout quiver BFTQ

Trout quiver BFTQ

Цена: 5.70лв.

Най-продавани

Силикон SG LB Cannibal

Силикон SG LB Cannibal

Цена: 1.90лв.
Захранка TRAPER FEEDER

Захранка TRAPER FEEDER

Цена: 5.60лв.
Захранка TRAPER 1кг

Захранка TRAPER 2.5кг

Цена: 10.30лв.
Върни До Горе